Közlemények

Közleményeink, adatvédelem és impresszum

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

A MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA Zrt. (székhely: 6087 Dunavecse, Fő út 79., cégjegyzékszám: Cg. 03-10-100391, KSH szám: 14329977-7022-114-03; adószám: 14329977-2-03; a továbbiakban: Szétváló társaság) alapszabályának 16.1. pontjában meghatározottak szerint

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 21/A. § (1) bekezdésére figyelemmel, a cégjegyzékbe bejegyzett honlapján az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága által 03-10-100391 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA Zrt. szétválik oly módon, hogy Essősy Zsombor 2014. december 31. napjával kiválik a Szétváló társaságból úgy, hogy a társasági részesedése egy részének és ezáltal a társasági vagyon egy részének felhasználásával a Ptk. 3:45. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően új gazdasági társaságot hoz létre korlátolt felelősségű társaság társasági formában, MFI-ASSETS Vagyongazdálkodó, Befektető, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Létrejövő Társaság) elnevezéssel, a Szétváló társaság pedig valamennyi korábbi részvényes részvételével fennmarad (Fennmaradó társaság).

 

A szétválás módja: kiválás a Ptk. 3:45. § (1) bekezdésében foglaltak szerint

A Szétváló társaság neve, székhelye, cégjegyzékszáma:

 

MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA Zrt.

székhelye:  6087 Dunavecse, Fő út 79.

cégjegyzékszáma: 03-10-100391

A Fennmaradó társaság neve, székhelye, cégjegyzékszáma:

MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA Zrt.

székhelye: 6087 Dunavecse, Fő út 79.

cégjegyzékszáma:  03-10-100391

A Fennmaradó társaság alapszabálya aláírásának a napja: 2014. június 03.

A Fennmaradó társaság kiválás utáni főtevékenysége: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Fennmaradó társaság kiválás utáni vezérigazgatója:

Név: Essősy Zsombor

Lakcím: 1031 Budapest, Rámhegy utca 20.

A képviselet módja: önálló

A Létrejövő társaság neve, székhelye:

MFI-ASSETS Vagyongazdálkodó, Befektető, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 6087 Dunavecse, Fő út 79.

A Létrejövő társaság alapító okirata aláírásának a napja:   2014. október 03.

A Létrejövő társaság kiválás utáni főtevékenysége: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Létrejövő társaság kiválás utáni ügyvezetője:

Név: Essősy Zsombor

Lakcím: 1031 Budapest, Rámhegy utca 20.

A képviselet módja: önálló

A Szétváló, Fennmaradó és Létrejövő társaságok átalakulási vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai:

Az átalakuló MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA Zrt. vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai: (eFt-ban)

Az átalakulás (kiválás) után a létrejövő MFI-ASSETS Vagyongazdálkodó, Befektető, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai: (eFt-ban)

A szétválás után fennmaradó MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA Zrt. vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai: (eFt-ban)

A Szétváló társaságot megillető jogok és kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezései:

A jogutód társaságok között a Szétváló társaságot megillető, illetve terhelő jogok és kötelezettségek a 2014. október 03. napján létrejött átalakulási terv és szétválási szerződés (a továbbiakban: Átalakulási Terv és Szétválási Szerződés) 1. számú mellékletét képező vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek szerint oszlanak meg, amelynek alapján a Létrejövő és a Fennmaradó társaság a szétválás előtt keletkezett társasági kötelezettségekért az új saját tőkéhez igazodó jelenleg 35,43-64,57 %-os arányban tervezetten felel.

Azokért a követelésekért, amelyek a Átalakulási Terv és Szétválási Szerződés aláírását követően válnak ismertté, valamint azokért, amelyek teljesítését a jelen szerződés alapján kötelezett jogutód társaság elmulasztotta, a Fennmaradó és a Létrejövő társaság felelőssége a 3:46. §. (1) bekezdése alapján egyetemleges.

Ha valamely vagyontárgyról, igényről a Átalakulási Terv és Szétválási szerződésben nem rendelkeztek, vagy az csak utóbb vált ismertté, a vagyontárgy, igény vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) valamennyi jogutód társaságot a vagyonmegosztás arányában illeti meg, kivéve

a) az ingatlanokat és azok berendezéseit,

b) az ingatlanokkal kapcsolatos készleteket, követeléseket és kötelezettségeket, valamint aktív és passzív időbeli elhatárolásokat,

c) gépkocsik év végi állományát és a gépkocsikhoz tartozó év végi nyitott követeléseket, kötelezettségeket és aktív, passzív elhatárolásokat,

d) Concorde Értékpapír Zrt.-nél kezelt befektetéseket,

e) a fentiek különbözeteként meghatározott eredménytartalékot,

amelyek teljes egészében a Létrejövő társaságot illetik.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 10. § (3) bekezdése értelmében a jelen átalakulás vonatkozásában nem kell alkalmazni az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglaltakat, így a hitelezőknek szóló felhívás közzétételére jelen esetben nem kerül sor.

A hirdetményi határidő alatt a hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről a Szétváló társaság 1139 Budapest, Pap Károly u 4-6. cím alatt található fióktelepén kaphatnak tájékoztatást.

Budapest, 2014. október 02.

HIRDETMÉNY

2014. április 23. – A MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA ZRT (Cg.: [03-10-100391]; székhely: 6087 Dunavecse, Fő út 79.) 2014. március 24. napján megtartott rendkívüli közgyűlése a 2/2014.03.24. számú közgyűlési határozatával döntött a társaság által kibocsátott valamennyi, összesen 500 (ötszáz) db névre szóló, egyenként 10.000 Ft (tízezer forint) névértékű, nyomdai úton előállított törzsrészvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról és megbízta a társaság vezérigazgatóját, hogy a dematerializációhoz szükséges valamennyi intézkedést megtegye.

A vezérigazgató a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a közgyűlési határozatban rögzített felhatalmazás alapján a jelen hirdetménnyel hívja fel a társaság részvényeseit, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé történő átalakítás céljából az átalakítás alábbiakban megjelölt időtartama alatt nyújtsák be.

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2014. április 22.
Az átalakítás időtartama: 2014. április 22. – 2014. június 22.

A részvények benyújtásának helye: MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA ZRT. HU-1139 Budapest, Pap Károly u 4-6. szám alatt található telephelye.

A részvényes a benyújtással egyidejűleg köteles megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött, mert ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a benyújtást elmulasztotta. Erre tekintettel a vezérigazgató kéri azon részvényeseket, akik értékpapírszámlával nem rendelkeznek, hogy gondoskodjanak értékpapírszámla nyitásáról.

Az átalakítás időpontjában a központi értéktárnál letétként elhelyezett értékpapírok benyújtottnak tekintendők, amennyiben az értékpapír tulajdonosa értékpapírszámlával rendelkezik.

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények ellenében kibocsátott dematerializált részvényekkel kapcsolatban a társaság a Tpt. 11. § (3) bekezdése szerint – a 12. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – jár el, a be nem nyújtott, nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvény tulajdonjoga a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti meg.

A részvény-átalakítás időpontja (dematerializált értékpapír keletkezésének napja): a részvények benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap, vagyis 2014. június 23.

Amennyiben a nyomdai úton előállított részvények hiánytalanul és érvényesen 2014. június 23. napját megelőzően benyújtásra kerülnek, az átalakítás folyamata hamarabb lezárható.

Ebben az esetben az átalakítás időpontja a részvények hiánytalan és érvényes benyújtásának napját követő első munkanap.

A részvényesek minden benyújtott nyomdai részvény után azonos névértékű, azonos részvényesi jogokkal járó dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak. A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

Az átalakítás napján a központi értéktár az átvett nyomdai úton előállított részvények ellenében ugyanolyan mennyiségű dematerializált részvényt ír jóvá a számlavezető központi részvény-számláján. Ezt követően a számlavezető haladéktalanul jóváírja a dematerializált részvényt a számlatulajdonos részvény-számláján.

Az átalakítás napjával a kibocsátó az átalakított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja, dematerializált értékpapírrá alakítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba veszi és – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a kibocsátó az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.

Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét.

A jelen honlapot (a továbbiakban: Honlap) látogató felhasználók a Honlapot saját felelősségükre használják. A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA ZRT. (székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., cégjegyzékszáma: 03-10-100391) (a továbbiakban: Társaság) bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

1. Szellemi alkotások
Más személy szerzőségének vagy jogosultságának kifejezett feltüntetése hiányában a Honlapon, illetve azzal összefüggésben használt valamennyi szövegen, videón, képen és más tartalmon, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog kizárólagos jogosultja a Társaság, a Honlap megjelenése, szerkezete, külalakja, tartalma a Társaság szellemi alkotása; szerzői jogi védelem alatt áll. A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik, ezen védjegyeket, márkaneveket és domain neveket senki sem jogosult engedély nélkül üzleti céllal használni. A Társaság a Honlapon megjelent információkkal kapcsolatos minden jogát fenntartja. A Honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a Társaság vagy a forrásként megjelölt szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé.

A Honlap használata során mindenki köteles tartózkodni a Társaság jó hírnevének megsértésétől.

2. Felelősségkizárás
A Társaság rendszeres időközönként frissíti a Honlapon elhelyezett adatokat, azonban ezek pontosságát nem garantálja. A Honlap használatából eredő minden kockázatot Ön viseli. Az információk egyes esetekben változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat. A Honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és nem kötik a Társaságot. A Honlapon elhelyezett nyilatkozatok nem tekinthetők szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, vagy tanácsadásnak.

A Társaság nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért. A Társaság nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért. A Társaság nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek vagy keletkeznek.

A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Társaságot semmiféle felelősség nem terheli.

3. Adatvédelem
A Társaság minden, a Honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az Önök hozzájárulásával kezel. A Társaság adatkezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a hatálya alá esik. Azzal, hogy Ön a személyes adatát eljuttatja a Társaságnak, hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön által továbbított adatokat a Társaság nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelés célhoz kötött és határozott időre szól. A Társaság az Ön által megadott adatokat csak az adott ügylet jellege által, illetve a Felek között esetlegesen létrejött megállapodásokban meghatározott célból és ideig kezeli.

A Társaság által működtetett szerver automatikusan tárolja a Honlap látogatóinak alábbi adatait:

  • a látogató IP-címe,
  • a látogatás időpontja.

A Társaság ezeket az adatokat kizárólag a Honlappal kapcsolatos elemzésre, valamint a Honlap biztonságos működésének ellenőrzésére, végül a Honlap működését sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső beavatkozás felderítésére és elhárítására használja fel.

4. Impresszum
MAPI MAGYAR FEJLESZTÉSI IRODA ZRT.
Vezérigazgató: Essősy Zsombor
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Cégjegyzékszám: 03-10-100391
Adószám: 14329977-2-03

Telefon:

+36(20) 558 8803

Címünk:

1037 Budapest, Körtvélyes utca 15.

E-mail:

mapi@mapi.hu

A webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás